Privacybeleid

Het Syndicaat Van De Belgische Politie (hierna SYPOL.BE) is een neutrale, apolitieke en autonome vakbondsorganisatie. SYPOL.BE is een VZW die is ontstaan bij de hervorming van de politiediensten in 2001. Zij werd vervolgens open gesteld voor het personeel van de penitentiaire inrichtingen (SYPOL EPI) en de Staatsveiligheid (SYPOL VSSE).

SYPOL.BE is een officieel syndicaat dat bij koninklijk besluit werd erkend en dat – zoals om het even welke andere vakbond – diezelfde rechten geniet zoals die vastgelegd zijn in de vakbondswet. Binnen de Staatsveiligheid treedt SYPOL VSSE op als een representatieve vakbond. SYPOL.BE wordt gerund door politieambtenaren die dagdagelijks op het terrein staan en zich vrijwillig inzetten voor alle leden van elke dienst, zowel individueel als collectief, maar steeds met het doel te strijden tegen elke vorm van discriminatie.

Contactgegevens
Geurstraat 23, 1070 Anderlecht
Tel: 0495 / 47.55.50
https://www.sypol.be
admin@sypol.be

SYPOL.BE hecht veel belang aan uw privacy van persoonsgegevens. Zij wil dan ook op een veilige en confidentiële wijze omgaan met de persoonsgegevens die worden verzameld. Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt, op welke basis zij deze verwerkt, waarom deze worden verwerkt en wat de rechten van de betrokkenen zijn. Tot slot informeert zij welke beveiligingsmaatregelen worden genomen teneinde de persoonsgegevens van de betrokkenen te beschermen.

SYPOL.BE benadrukt dat persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt, gekwalificeerd worden als gevoelige persoonsgegevens. SYPOL.BE zorgt er dan ook voor dat onze informaticasystemen voldoende beveiligd zijn en onze medewerkers bewust zijn van de draagkracht van deze beveiligingsregels.

1. Wat zijn persoonsgegevens en wat is een verwerking?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, rijksregisternummer, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

De verwerking wordt als volgt gedefinieerd:

“Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd  via geautomatiseerde procedés, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, raadplegen, …”

Indien deze privacy verklaring naar “persoonsgegevens” en de “verwerking” verwijst, wordt verwezen naar deze definities uit de Verordening.

2. Wie zijn de Verwerkers van de Persoonsgegevens ?

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

SYPOL.BE doet beroep op verwerkers wanneer dit noodzakelijk is voor haar goede werking. Met oog op de beveiliging van de persoonsgegevens sluit SYPOL.BE een verwerkingsovereenkomst met al haar verwerkers.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

SYPOL.BE verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw aansluiting, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

De gegevens die wij verwerken zijn de volgende:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Adresgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;

Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databases van Winbooks en Digicreate, gevestigd te Akkerstraat 1/bus 2, 8020 Oostkamp.

4. Wat zijn de doeleinden voor de verwerking?

De gegevens worden gebruikt voor:

 • De ledenadministratie;
 • Het bezorgen van de nieuwsbrieven van ons syndicaat, de uitnodigingen voor activiteiten;
 • De ledenverzekering ‘rechtsbijstand’;
 • Activiteiten in het kader van een algemene individuele dienstverlening, zoals het geven van informatie, advies, bemiddeling en juridische bijstand zowel in de algemene context van de dienstverlening, als in individuele dossiers die betrekking hebben op de arbeidsrechtelijke -of sociaal zekerheid gerelateerde geschillen.
 • Activiteiten tot omkadering van de syndicale betrokkenheid van onze leden. Dit betreft alle activiteiten in het kader van de sociale verkiezingen, ondersteuning van leden in ondernemingen met specifieke erkende bevoegdheden zoals syndicale afgevaardigden, kandidaten en mandatarissen van de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk, bedrijfscoördinatoren, enz. Deze activiteiten kunnen zowel individueel gebeuren als op bedrijfsniveau of op sectorvlak;
 • Activiteiten in het kader van haar syndicale dienstverlening. Dit omvat alle andere activiteiten die bijkomend aan haar leden verleend worden zoals onder meer vormingen, ondersteuning bij loopbaanbegeleiding voor leden, beheer dossiers syndicale premies en alle voordelen verbonden aan het lidmaatschap bij SYPOL.BE.

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Alle verwerkingen van de persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 4 worden verwerkt op basis van een rechtsgrond.

De persoonsgegevens van de betrokkenen worden verwerkt:

 • ofwel ter uitvoering van wettelijke verplichtingen: omwille van wetten, reglementen en onderrichtingen op regionaal, federaal en internationaal vlak;
 • ofwel ter uitvoering van de overeenkomst;
 • ofwel om tegemoet te komen aan het gerechtvaardigd belang van SYPOL.BE om een correcte administratie te voeren;
 • ofwel op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

6. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Enkel bestuurders van SYPOL.BE hebben toegang tot de verschillende persoonsgegevens van de medewerkers of personen met een ander statuut die werkzaam zijn bij SYPOL.BE.

7. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens van betrokkenen worden bewaard en verwerkt voor een periode die wettelijk of noodzakelijk is in functie van de doeleinden.

De persoonsgegevens van betrokkenen zullen in principe na een termijn van 2 jaar na de beëindiging van het lidmaatschap uit de systemen worden verwijderd.

De persoonsgegevens van betrokkenen worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving die SYPOL.BE verplichten de persoonsgegevens langer bij te houden.

8. Wat zijn de rechten van de betrokkene?

8.1 Recht op toegang en inzage

De betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat SYPOL.BE van zijn persoonsgegevens maken.

8.2 Recht op verbetering, verwijdering en beperking

De betrokkene heeft steeds het recht SYPOL.BE te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. De betrokkene mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien mogelijk.

8.3 Recht van verzet

De betrokkene beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

8.4 Recht van gegevensoverdracht

De betrokkene beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door SYPOL.BE verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

8.5 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming van de betrokkene, beschikt de betrokkene over het recht om die toestemming in te trekken.

8.6 Automatische beslissingen en profiling

Dit recht is niet van toepassing binnen SYPOL.BE.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en de betrokkenen zullen door SYPOL.BE evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8.7 Uitoefening van de rechten

De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbeheer die uw vraag zal onderzoeken.

9. Wie contacteren in geval van klachten?

U kan contact opnemen met SYPOL.BE via admin@sypol.be

U hebt ook  het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
contact@apd-gba.be

10. Doorgifte aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens met derden uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst zoals bepaald in artikel 3 om ervoor te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gegarandeerd wordt.

11. Veiligheid en vertrouwelijkheid

SYPOL.BE heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de  toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Dit enerzijds door technische maatregels zoals: gebruik van virusscans, firewalls, wachtwoorden die regelmatig worden aangepast, toegangsbeveiliging tot gegevens, …

Anderzijds door organisatorische maatregels zoals: welbepaalde personen hebben toegang, procedure voor incidentenbeheer, policy en opleiding, vertrouwelijkheidsclausules, …

12. Welke procedure is er voorzien in het kader van een datalek?

Elke medewerker binnen de onderneming draagt de verantwoordelijkheid om onverwijld een datalek of vermoeden van datalek schriftelijk en mondeling te melden bij de verantwoordelijke van gegevensbeheer. Dit kan bijvoorbeeld de diefstal van een werklaptop zijn.

De verantwoordelijke voor gegevensbeheer draagt op zijn beurt de verplichting dit lek te onderzoeken, (preventief) te stoppen of in ieder geval de impact zo veel mogelijk te beperken. De verantwoordelijke zal op zijn beurt eveneens de leidinggevende op de hoogte brengen.

Indien de leidinggevende vaststelt dat er sprake is van een datalek met mogelijke risico’s voor het betrokken individu zal hij de gegevensbeschermingsautoriteit hiervan op de hoogte moeten brengen. De mogelijke risico’s moeten case-by-case beoordeeld worden. De mogelijke risico’s zijn namelijk afhankelijk van veel factoren, zoals de inhoud van het datalek, de aard van de organisatie en meer.

Hiernaast zal de leidinggevende ook de medewerker waar de data betrekking op hebben op de hoogte brengen als er een hoog risico is voor de rechten en vrijheden van de medewerker. De betrokkene zal niet geïnformeerd worden als:

 • De verantwoordelijke voor de verwerking technische en organisatorische maatregelen heeft genomen waardoor de persoonlijke data beschermd worden (zoals dataversleuteling);
 • De verantwoordelijke voor de verwerking maatregelen heeft genomen waardoor de kans op schadelijke gevolgen niet waarschijnlijk is;
 • Het disproportioneel veel moeite kost om ieder individu op de hoogte te stellen. In zo’n geval kan een publieke aankondiging ingezet worden.